شورت کدهای پرایم پلاس

شورت کد های پرایم پلاس :

دکمه ها با 3 سایز بزرگ، کوچک و متوسط و 9 رنگ. با امکان قرار دادن آیکون فونت دلخواه:

1 – دکمه های کوچک

[button color=”red” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”yellow” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”gray” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”black” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”purple” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه کوچک[/button]

 

2 – دکمه های متوسط

[button color=”red” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”yellow” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”gray” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”black” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”pink” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”purple” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه متوسط[/button]

 

3 – دکمه های بزرگ

[button color=”red” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”yellow” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”black” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”pink” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”orange” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”purple” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”http://#” icon=”fa-user” target=”false”]دکمه بزرگ[/button]

باکس های پیغام:

سایه:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

اطلاعات:

[box type=”info” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

موفقیت:

[box type=”success” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

هشدار:

[box type=”warning” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

خطا:

[box type=”error” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

دانلود:

[box type=”download” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

یادداشت:

[box type=”note” align=”” class=”” width=”” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. “]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/box]

بیشتر بخوانید

[readmore link=”http://#” target=”false”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ [/readmore]

تولتیپ

[tooltip text=”لورم ایپسوم” gravity=”undefined”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم [/tooltip] متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

جعبه کشویی

باز :

[toggle title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ” state=”open”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/toggle]

بسته :

[toggle title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ” state=”close”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/toggle]

هایلایت متن

[highlight color=”yellow”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”red”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”blue”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”orange”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”green”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”gray”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”black”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight][highlight color=”pink”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/highlight]

خط های جدا کننده

یکنواخت:

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خط چین:

[divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]

معمولی:

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

دو خط:

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

نقطه چین:

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]